TH EN

MD & A

 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการล่าสุด

 • ไตรมาสที่ 3/2561 ขนาดไฟล์: 315 KB.
 • ไตรมาสที่ 2/2561 ขนาดไฟล์: 318 KB.
 • ไตรมาสที่ 1/2561 ขนาดไฟล์: 456 KB.
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการย้อนหลัง
 • ประจำปี 2560 ขนาดไฟล์: 509 KB.
 • ประจำปี 2559 ขนาดไฟล์: 316 KB.
 • ประจำปี 2558 ขนาดไฟล์: 536 KB.
 • ประจำปี 2557 ขนาดไฟล์: 91 KB.
 • ประจำปี 2556 ขนาดไฟล์: 274 KB.
 • ประจำปี 2555 ขนาดไฟล์: 279 KB.
 • ประจำปี 2554 ขนาดไฟล์: 168 KB.
 • ประจำปี 2553 ขนาดไฟล์: 154 KB.
 • ประจำปี 2552 ขนาดไฟล์: 6.64 MB.
 • ประจำปี 2551 ขนาดไฟล์: 7.06 MB.
 • ประจำปี 2550 ขนาดไฟล์: 3.89 MB.
 • ประจำปี 2549 ขนาดไฟล์: 4.69 MB.
 • ประจำปี 2548 ขนาดไฟล์: 4.43 MB.