TH EN

Executive Board

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1 นายชายนิด อรรถญาณสกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
2 นายไพรัตน์ เสนาจักร์ กรรมการบริหาร
3 นายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชา กรรมการบริหาร
4 นายวิชาญ ศิริเวชวราวุธ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
5 นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
6 นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
7 นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)