TH EN

Executive Board

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1 นายชายนิด อรรถญาณสกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
2 นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
3 นายวิชาญ ศิริเวชวราวุธ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
4 นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
5 นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
6 นายไพรัตน์ เสนาจักร์ กรรมการบริหาร
7 นายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชา กรรมการบริหาร
8 นายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์ กรรมการบริหาร