TH EN

Company's Overview

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทพัฒนาที่ดินและก่อสร้างที่อยู่อาศัยโดยเน้นการพัฒนาโครงการ หมู่บ้านจัดสรร และโครงการอาคารชุด ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นหลัก โดยโครงสร้างการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 2) กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าและโรงแรม 3) กลุ่ม ธุรกิจค้าปลีก 4) กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง 5) กลุ่มธุรกิจบริการและอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเป็นหลัก เป็นโครงการเพื่ออยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านจัดสรร ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม โดย ณ วันที่ 31ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการที่อยู่ระหว่างการเปิดขายรวม 60 โครงการ มูลค่าโครงการคงเหลือรวมทั้งสิ้น 40,759.36 ล้านบาท (สามารถศึกษา รายละเอียดโครงการของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มเติมในส่วนลักษณะการประกอบธุรกิจ ตารางผลิตภัณฑ์แยกตามโครงการปัจจุบัน)
หมายเหตุ : ไม่รวมโครงการของ บมจ.แกรนด์ แอสเสท โฮเทลล์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้

บริษัท เอสเตท เพอร์เฟ็คท์ จำกัด (บริษัทย่อย)

บจ.เอสเตท เพอร์เฟ็คท์ ตั้งอยู่เลขที่ 100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 17 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ก่อตั้งเมื่อปี 2537 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ ในทำเลต่างๆ ที่มีศักยภาพ

ปัจจุบัน บจ.เอสเตท เพอร์เฟ็คท์ มีทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 1,200 ล้านบาท บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บจ.เอสเตท เพอร์เฟ็คท์ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการเปิดขาย 8 โครงการ มูลค่าโครงการคงเหลือรวมทั้งสิ้น 5,837.10 ล้านบาท (สามารถศึกษารายละเอียดโครงการของบริษัทย่อยเพิ่มเติมในส่วนลักษณะการประกอบธุรกิจ ตารางผลิตภัณฑ์ แยกตามโครงการปัจจุบัน)

กรรมการของ เอสเตทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการ
2. นายกฤตภาส พงศ์ภัควัตร กรรมการ
3. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ กรรมการ
4. นายวิชาญ ศิริเวชวราวุธ กรรมการ
5. นายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์ กรรมการ
บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ จำกัด (บริษัทย่อย)

บจ. ไบรท์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 17 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ก่อตั้งเมื่อ ปี 2550 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมเพื่อการอยู่อาศัยเป็นหลัก

ปัจจุบัน บจ. ไบรท์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ มีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 1,000 ล้านบาท บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

นอกจากมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ ไอคอนโด (iCondo) เพื่อการขายแล้ว บจ. ไบรท์ ดีเวลลอปเมนท์กรุงเทพ ยังได้พัฒนาโครงการอาคารพักอาศัยเพื่อการเช่าระดับพรีเมี่ยมภายใต้แบรนด์ ยูนิลอฟท์ (Uniloft) เนื่องจากเน้นการให้เช่ากับนักศึกษาเป็นหลัก ที่ตั้งโครงการส่วนใหญ่จึงใกล้กับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ปัจจุบัน บจ.ไบรท์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ พัฒนาโครงการเพื่อเช่า 2 โครงการ มูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการยูนิลอฟท์ ใกล้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการยูนิลอฟท์ ใกล้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ในช่วงปลายปี 2556 บริษัทได้ขายโครงการยูนิลอฟท์ ศาลายา ให้กับกองทุนอสังหาริมทรัพย์ยูนิลอฟท์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บจ.ไบรท์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ มีโครงการที่เปิดขายรวม 13 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการคงเหลือรวม 9,363.71 ล้านบาท (สามารถศึกษารายละเอียดโครงการของบริษัทย่อยเพิ่มเติมในส่วนลักษณะการประกอบธุรกิจ ตารางผลิตภัณฑ์แยกตามโครงการปัจจุบัน) โดย บจ.ไบรท์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ มีแผนเปิดขายคอนโดมิเนียมในปี 2560 อีก 4 โครงการ ในทำเลใกล้รถไฟฟ้าและมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นทำเลที่มีศักยภาพสูงเช่น ได้แก่ ไอคอนโด สเตชั่น รัตนาธิเบศร์, ไอคอนโด เสรีไทย, เมโทร สกาย จรัญ 13 และ เมโทร สกาย วุฒากาศ มูลค่ารวมประมาณ 6,900 ล้านบาท

กรรมการของ บจ. ไบรท์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการ
2. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ กรรมการ
3. นายวิชาญ ศิริเวชวราวุธ กรรมการ
4. นายสุเมธ สุวจนกรณ์ กรรมการ
5. นายนันทชาติ กลีบพิพัฒน์ กรรมการ
บริษัท เรสซิเดนท์ นัมเบอร์ไนน์ จำกัด (บริษัทย่อย)

บจ.เรสซิเดนท์ นัมเบอร์ไนน์ ตั้งอยู่เลขที่ 100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 17 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯมีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยแนวราบที่เป็นโครงการขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้าที่กำลังเริ่มสร้างครอบครัว มีความ ต้องการบ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮ้าส์ในระดับราคา 1.9- 5.0 ล้านบาท

ในปี 2557 บจ.เรสซิเดนท์ นัมเบอร์ไนน์ ได้ขยายการพัฒนาโครงการไปยังจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพและการ เติบโตของความต้องการที่อยู่อาศัย โดยใช้ชื่อโครงการเพอร์เฟค เพลส เชียงใหม่ ซึ่งมีมูลค่าโครงการกว่า 938 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บจ.เรสซิเดนท์ นัมเบอร์ไนน์ มีโครงการ ที่เปิดขายอยู่ 5 โครงการ คิดเป็นมูลค่าคงเหลือรวม2,088.38 ล้านบาท (สามารถศึกษารายละเอียดโครงการของบริษัทย่อยเพิ่มเติมในส่วนลักษณะการประกอบธุรกิจ ตารางผลิตภัณฑ์แยก ตามโครงการปัจจุบัน)

กรรมการของ บจ.เรสซิเดนท์ นัมเบอร์ไนน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการ
2. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ กรรมการ
3. นายสรรเพชร สุขเกษม กรรมการ
4. นายพรชัย เกตุเล็ก กรรมการ
บริษัท เชียงใหม่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (บริษัทย่อย)

บจ.เชียงใหม่ ดีเวลลอปเมนท์ ตั้งอยู่เลขที่ 100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 17 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นช่องทางของบริษัทในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์สำหรับการอยู่อาศัยในรูปแบบของการขายและเช่า โดยจะเน้นการพัฒนาโครงการแนวราบในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เป็นหลัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บจ.เชียงใหม่ ดีเวลลอปเมนท์ ได้เริ่มพัฒนาที่ดินเพื่อเตรียมสำหรับการพัฒนาโครงการในอนาคตกรรมการของ บจ.เชียงใหม่ ดีเวลลอปเมนท์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการ
2. นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการ
3. นายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์ กรรมการ
4. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ กรรมการ

กลุ่มธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่าและโรงแรม

บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

บมจ.ไทย พร็อพเพอร์ตี้ ตั้งอยู่เลขที่ 2922/305-306 อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิเขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ประกอบธุรกิจสำนักงานให้เช่าและธุรกิจโรงแรม โดยธุรกิจโรงแรมผ่านบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลล์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน บมจ.ไทย พร็อพเพอร์ตี้ มีทุนจดทะเบียน 3,353,702,060 บาท ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 3,193,485,471 บาท บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 94.60 (โดยบริษัทได้เข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบมจ.ไทย พร็อพเพอร์ตี้ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2559 จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 บริษัทได้รายงานผลการทำเสนอซื้อหุ้นของบมจ.ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แก่สำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทได้รับซื้อหุ้นไว้ทั้งสิ้น 157,507,145 หุ้น และเมื่อรวมกับหุ้นที่ถือไว้เดิมจำนวน 2,863,274,022 หุ้น ทำให้บริษัทถือหุ้นรวม 3,020,781,167 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 94.60) ต่อมา บมจ.ไทย พร็อพเพอร์ตี้ ได้ขอเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้สั่งเพิกถอนหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2559

กรรมการของ บมจ.ไทย พร็อพเพอร์ตี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. ดร.พิจิตต รัตตกุล กรรมการ
2. นายปราโมทย์ เริ่มยินดี กรรมการ
3. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ กรรมการ
4. นายประสงค์ วรารัตนกุล กรรมการ
5. นายลิขิต สมนวลตาด กรรมการ
บริษัท แปซิฟิค เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน))

บจ.แปซิฟิค เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ ตั้งอยู่เลขที่ 140 อาคาร วัน แปซิฟิค เพลส ชั้นเอ็ม ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2531 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 600 ล้านบาท บริษัทถือหุ้นผ่าน บมจ.ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เป็นสัดส่วนร้อยละ 100

โดยดำเนินธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงานจำนวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคารวัน แปซิฟิค เพลส ตั้งอยู่เลขที่ 140 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ มีพื้นที่สำนักงานให้เช่าสุทธิ 15,202 ตรม. มีอัตราผู้เช่าพื้นที่สำนักงาน 87.00% มีอัตราค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน เฉลี่ย 545 บาท/ตรม. มีจำนวน 19 ชั้น มีที่จอดรถจำนวน 241 คัน และอาคารทู แปซิฟิค เพลส ตั้งอยู่เลขที่ 142 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ มีพื้นที่สำนักงานให้เช่าสุทธิ 21,440 ตรม. มีอัตราผู้เช่าพื้นที่สำนักงาน 98.65% มีอัตราค่าเช่าพื้นที่สำนักงานเฉลี่ย 537 บาท/ตรม. มีจำนวน 30 ชั้น มีที่จอดรถจำนวน 368 คัน โดยมี บมจ.วีรีเทล เป็นผู้บริหารทั้ง 2 อาคาร

กรรมการของ บจ.แปซิฟิค เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. ดร.พิจิตต รัตตกุล กรรมการ
2. นายปราโมทย์ เริ่มยินดี กรรมการ
3. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ กรรมการ
บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน))

บจ.เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง ตั้งอยู่เลขที่ 2922/305-306 อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ปัจจุบัน บจ.เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 5 ล้านบาท บริษัทถือหุ้นผ่าน บมจ.ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เป็นสัดส่วนร้อยละ 100

กรรมการของ บจ.เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. ดร.พิจิตต รัตตกุล กรรมการ
2. นายปราโมทย์ เริ่มยินดี กรรมการ
3. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ กรรมการ
บริษัท ซีนเนอร์รี่ พีค จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน))

บจ.ซีนเนอร์รี่ พีค ตั้งอยู่ที่ Quastisky Buildings, PO Box 4389, Road Town, Tortola, British Virgin Islands จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 ปัจจุบัน บจ.ซีนเนอร์รี่ พีค มีทุนจดทะเบียน US$ 50,000 ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว US$ 50,000 บริษัทถือหุ้นผ่าน บมจ.ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เป็นสัดส่วนร้อยละ 100

กรรมการของ บจ.ซีนเนอร์รี่ พีค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 1 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ กรรมการ
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลล์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อยของบริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน))

บมจ.แกรนด์ แอสเสท โฮเทลล์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ ตั้งอยู่เลขที่ 388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 32 ห้องเลขที่ 3203-4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ.2546 ปัจจุบัน บมจ.แกรนด์ แอสเสท โฮเทลล์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ มีทุนจดทะเบียน 2,889,040,000 บาท ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 2,889,039,237 บาท บริษัทถือหุ้นผ่าน บมจ.ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เป็นสัดส่วนร้อยละ 38.43 และถือโดยตรงเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.70

บมจ.แกรนด์ แอสเสท โฮเทลล์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ ดำเนินธุรกิจด้านการโรงแรมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และปัจจุบันมีโรงแรมที่เปิดดำเนินการแล้ว 3 แห่ง มีโรงแรมที่อยู่ในระหว่างก่อสร้างอีก 1 แห่ง และมีโครงการโรงแรมและคอนโดมินียมในลักษณะมิกซ์ยูส ที่จังหวัดระยอง ขนาดพื้นที่ 99 ไร่ บนเนินแหลมแม่พิมพ์ ซึ่งจะเริ่มพัฒนาในปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

โรงแรมที่เปิดดำเนินการแล้ว
  1. โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท ที่ตั้ง ซอยสุขุมวิท 19 กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว มีจำนวนชั้น 25 ชั้น มีจำนวนห้องพัก 363 ห้อง
  2. โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่ตั้ง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว มีจำนวนชั้น 2 ชั้น และมีจำนวนห้องพัก 240 ห้อง
  3. โรงแรมเชอราตัน หัวหิน ปราณบุรี วิลล่า ที่ตั้ง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว มีจำนวนชั้น 1 ชั้น มีจำนวนห้องพักแบบพูลวิลล่า 53 หลัง

โรงแรมที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ได้แก่ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพ สุขุมวิท เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว ที่ตั้ง ซอยสุขุมวิท 13 มีจำนวนชั้น 30 ชั้น มีจำนวนห้องพัก 273 ห้อง โรงแรมที่อยู่ในระหว่างการศึกษารายละเอียดตั้งอยู่ที่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

คอนโดมิเนียมที่เปิดขายแล้ว
  1. โครงการ ไฮด์ คอนโดมิเนียม ที่ตั้ง ซอยสุขุมวิท 13 มูลค่าโครงการ 5,258 ล้านบาท มีจำนวนชั้น 40 ชั้นและมีจำนวน ห้องพัก 454 ห้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีมูลค่าคงเหลือ 469.30 ล้านบาท
  2. โครงการ ไฮด์ สุขุมวิท 11 ตั้งอยู่เลขที่ 155/1 ซอยสุขุมวิท 11 มูลค่าโครงการ 4,281 ล้านบาท มีจำนวนชั้น 39 ชั้นและ มีจำนวน 478 ห้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีมูลค่าคงเหลือ 2,345.27 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บมจ.แกรนด์ แอสเสท โฮเทลล์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ มีโครงการ ที่เปิดขายอยู่ 4 โครงการ คิดเป็นมูลค่าคงเหลือรวม 2,886.98 ล้านบาท (สามารถศึกษารายละเอียดโครงการของบริษัทย่อยเพิ่มเติมในส่วนลักษณะการประกอบธุรกิจ ตารางผลิตภัณฑ์แยกตามโครงการปัจจุบัน)

กรรมการของ บมจ.แกรนด์ แอสเสท โฮเทลล์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายวิชัย ทองแตง ประธานกรรมการ
2. ดร.พิจิตต รัตตกุล รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร
3. นายชายนิด อรรถญาณสกุล กรรมการ
4. นายวิทวัส วิภากุล กรรมการ
5. นางสาววิลาวัณย์ เหลืองนาคทองดี กรรมการ
6. นายสุรเดช นฤหล้า กรรมการ
7. นายอมรินทร์ นฤหล้า กรรมการ
8. นายไพสิฐ แก่นจันทร์ กรรมการ
9. นางพรศิริ มโนหาญ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายพรชัย กิตติปัญญางาม กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นายวัฒนา สุทธิพินิจธรรม กรรมการอิสระและกรรมการตรจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
12. นายอมฤทธิ์ ปั้นศิริ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท แกรนด์ อีควิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลล์ แอนด์ พรอพเพอร์ ตี้ จำกัด (มหาชน))

บริษัท แกรนด์ อีควิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 32 ห้องเลขที่ 3203-4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ บริษัทถือหุ้นผ่าน บมจ.แกรนด์ แอสเสท โฮเทลล์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ เป็นสัดส่วนร้อยละ 100

บริษัท แกรนด์ อีควิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการสรรหาที่ดินเพื่อนำมาพัฒนาในอนาคต

กรรมการของ บริษัท แกรนด์ อีควิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. ดร.พิจิตต รัตตกุล กรรมการ
2. นายชายนิด อรรถญาณสกุล กรรมการ
3. นางสาววิลาวัณย์ เหลืองนาคทองดี กรรมการ
4. นายอมรินทร์ นฤหล้า กรรมการ
บริษัท ฮอนเนอร์ บิวซิเนส จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลล์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน))

บริษัท ฮอนเนอร์ บิวซิเนส จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 32 ห้องเลขที่ 3203-4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ บริษัทถือหุ้นผ่าน บมจ.แกรนด์ แอสเสท โฮเทลล์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ เป็นสัดส่วนร้อยละ 100

บริษัท ฮอนเนอร์ บิวซิเนส จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการโรงแรม และปัจจุบันมีโรงแรมที่เปิดดำเนินการแล้ว 2 แห่ง ประกอบด้วยโรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา โดยบริษัท ฮอนเนอร์ บิวซิเนส จำกัด ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีและโรงแรมเชอราตัน หัวหิน ปราณบุรี วิลล่า อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยบริษัท โอเวนเดล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ฮอนเนอร์ บิวซิเนส จำกัด เป็นเจ้าของสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสร้างของโรงแรมดังกล่าว

กรรมการของ บริษัท ฮอนเนอร์ บิวซิเนส จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. ดร.พิจิตต รัตตกุล กรรมการ
2. นายชายนิด อรรถญาณสกุล กรรมการ
3. นางสาววิลาวัณย์ เหลืองนาคทองดี กรรมการ
4. นายอมรินทร์ นฤหล้า กรรมการ
บริษัท โอเวนเดล จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ฮอนเนอร์ บิวซิเนส จำกัด)

บริษัท โอเวนเดล จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 9/22 หมู่ 5 ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริษัทถือหุ้นผ่านบมจ.แกรนด์ แอสเสท โฮเทลล์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ เป็นสัดส่วนร้อยละ 100

บริษัท โอเวนเดล จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการโรงแรม โดยเป็นเจ้าของสิทธิการเช่าที่ดิน และอาคารสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงแรมเชอราตัน หัวหิน ปราณบุรี วิลล่า โดยบริษัท โอเวนเดล จำกัด ได้ให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าดังกล่าวแก่บริษัท ฮอนเนอร์ บิวซิเนส จำกัด เพื่อประกอบกิจการโรงแรมดังกล่าว

กรรมการของ บริษัท โอเวนเดล จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. ดร.พิจิตต รัตตกุล กรรมการ
2. นายชายนิด อรรถญาณสกุล กรรมการ
3. นางสาววิลาวัณย์ เหลืองนาคทองดี กรรมการ
4. นายอมรินทร์ นฤหล้า กรรมการ
Property Perfect International Pte. Ltd. (บริษัทย่อย)

Property Perfect International ตั้งอยู่เลขที่ 160 Robinson Road #17-01 SBF Center Singapore 068914 ได้รับการก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว 1 เหรียญสิงคโปร์ (SGD) Property Perfect International มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนและพัฒนาธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้ว Property Perfect International ถือหุ้นใน Kiroro Resort Holdings คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 97.27

กรรมการของ Property Perfect International ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายพิชัย รัตตกุล ประธานกรรมการ
2. ดร.ธวัชชัย นาคะตะ กรรมการ
3. นายชายนิด อรรถญาณสกุล กรรมการ
4. Mr.Krishnaveni d/o Sandanam กรรมการ
Kiroro Resort Holdings Co., Ltd. (เดิมชื่อ Share Group Co., Ltd.) (บริษัทย่อยของ Property Perfect International Pte. Ltd.)

Kiroro Resort Holdings (เปลี่ยนชื่อจาก Share Group ในเดือนพฤศจิกายน 2557) ตั้งอยู่เลขที่ ITO ONE TEN Building 2F 5-1 Nishi 4-chome Kita 7-jo Kita-ku Sapporo, Hokkaido, Japan เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงแรมในประเทศญี่ปุ่น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 มีมติให้ Kiroro Resort Holdings เข้าลงทุนโดยซื้อหุ้นสามัญและรับโอนสิทธิเรียกร้องใน Kabushiki Kaisha Kiroro Associates โดยซื้อหุ้นทั้งหมดจาก Mitsui Fudosan Resort Co.,Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในราคา 1 เยน คิดเป็นเงินบาทประมาณ 0.4050 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน = 40.50 บาท) และ รับซื้อสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ Kabushiki Kaisha Kiroro Associates จาก Mitsui Fudosan Co., Ltd. จำนวน 1,300.6 ล้านเยน คิดเป็นเงินไทยประมาณ 526.7 ล้านบาท ในราคา 160 ล้านเยน คิดเป็นเงินบาทประมาณ 64.8 ล้านบาท และมีมติให้ Kiroro Resort Holdings ซื้อทรัพย์สินโครงการคิโรโระ รีสอร์ท จาก Mitsui Fudosan Resort Co.,Ltd. ซึ่งประกอบไปด้วยที่ดินจำนวน 292 ไร่ อาคารโรงแรม 2 อาคาร (ห้องพัก 422 ห้อง) ทรัพย์สินและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการเล่นสกีจาก Mitsui Fudosan Resort Co.,Ltd. ในราคา 1,039.99 ล้านเยน หรือ ประมาณ 425.2 ล้านบาท รวมเป็นราคาซื้อขาย 1,200 ล้านเยน หรือประมาณ 490 ล้านบาท และภาษีจากการโอนทรัพย์สินอีก 700 ล้านเยน หรือประมาณ 280 ล้านบาท รวมเป็นราคาทรัพย์สินทั้งสิ้น 1,900 ล้านเยน หรือ ประมาณ 770 ล้านบาท

มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน ใน Kiroro Resort Holdings เมื่อเดือนมีนาคม ปี 2557 จำนวน 500 ล้านเยน โดยแบ่งเป็นหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5,000 เยน เสนอขายให้แก่ Property Perfect International เพื่อนำไปชำระหนี้เงินกู้ยืมจาก Property Perfect International ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทำให้ Property Perfect International ถือหุ้นใน Kiroro Resort Holdings เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 95.61

เดือนสิงหาคม ปี 2558 ได้เพิ่มทุนจำนวน 2,500 ล้านเยน โดยวิธีให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 2,500 ล้านเยน ซึ่งเรียกชำระทุนจดทะเบียนบางส่วนในเดือนกันยายน ปีเดียวกัน จำนวน 1,048.68 ล้านเยน คิดเป็นหุ้นจำนวน 209,736 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5,000 เยน เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงโรมแรมตามมาตรฐานของบริษัท Starwood Hotel and Resorts Worldwide, Inc. ซึ่งจะเปลี่ยนชื่อเป็น “Sheraton Hokkaido Kiroro Resort” และ “The Kiroro, a Tribute Portfolio Hotel, Hokkaido”

เดือนมกราคม ปี 2559 มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนใน Kiroro Resort Holdings จำนวน 500 ล้านเยน โดยแบ่งเป็นหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5,000 เยน เสนอขายให้แก่ Property Perfect International เพื่อนำไปชำระหนี้เงินกู้ยืมจาก Property Perfect International และได้เรียกชำระทุนจดทะเบียนบางส่วนเพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในเดือนสิงหาคม ปี 2558 โดยวิธีให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่ง Property Perfect International ได้ใช้สิทธิตามสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม แต่ผู้ถือหุ้นรายย่อยอีก 3รายไม่ได้ใช้สิทธิในครั้งนี้ จึงได้รับทุนเพิ่มจำนวน 499,070,000 เยน คิดเป็นหุ้นจำนวน 99,814 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5,000 เยน และทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของ Property Perfect International ใน Kiroro Resort Holdings เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 97.27 ปัจจุบันทุนที่เรียกชำระแล้วของ Kiroro Resort Holdings มีจำนวน 2,799,925,640 เยน แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 526,070 หุ้น

กรรมการของ Kiroro Resort Holdings ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายพิชัย รัตตกุล ประธานกรรมการ
2. ดร.ธวัชชัย นาคะตะ กรรมการ
3. นายชายนิด อรรถญาณสกุล กรรมการ
4. นายออย บูนอัน กรรมการ
5. นายโยชิโร อิโตะ กรรมการ
6. นายเออิโสะ โมริตะ กรรมการ
7. นายเบนจามิน แลม กรรมการ
Kabushiki Kaisha Kiroro Associates Co., Ltd. (บริษัทย่อยของ Kiroro Resort Holdings Co., Ltd.)

Kabushiki Kaisha Kiroro Associates ตั้งอยู่เลขที่ 128-1 Tokiwa, Akaigawa-mura, Yoichigun, Hokkaido, Japan โดยเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น เพื่อประกอบธุรกิจลานสกี ปัจจุบันทุนที่เรียกชำระแล้วของ Kabushiki Kaisha Kiroro Associates มีจำนวน 60 ล้านเยน โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 610 หุ้น หลังจากปรับโครงสร้างการลงทุนโดย Kiroro Resort Holdings (รายละเอียดตามข้อมูลบริษัท Kiroro Resort Holdings ข้างต้น) ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเป็นของ Kiroro Resort Holdings คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

กรรมการของ Kabushiki Kaisha Kiroro Associates ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายเอียน แม็คคินซี่ ประธานกรรมการ
2. ดร.ธวัชชัย นาคะตะ กรรมการ
3. นายเบนจามิน แลม กรรมการ
Kabushiki Kaisha Kiroro Hotels Co., Ltd. (บริษัทย่อยของ Kiroro Resort Holdings Co., Ltd.)

Kabushiki Kaisha Kiroro Hotels ตั้งอยู่เลขที่ 128-1 Tokiwa, Akaigawa-mura, Yoichigun, Hokkaido, Japan ได้รับการก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 โดยเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น เพื่อประกอบธุรกิจบริหารโรงแรมเป็นการแยกการดำเนินงานธุรกิจโรงแรมออกจากธุรกิจสกีที่ยังคงดำเนินธุรกิจโดย Kabushiki Kaisha Kiroro Associates เนื่องจากการเข้ามาบริหารโรงแรมโดยกลุ่ม Starwood มีระบบบัญชี ค่าตอบแทนพนักงาน และอื่นๆ ที่แตกต่าง ปัจจุบันทุนที่เรียกชำระแล้วของ Kabushiki Kaisha Kiroro Hotels มีจำนวน 30 ล้านเยน โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 3,000 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้นของ Kiroro Resort Holdings คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

กรรมการของ Kabushiki Kaisha Kiroro Hotels ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายเออิโสะ โมริตะ ประธานกรรมการ
2. นายชายนิด อรรถญาณสกุล กรรมการ
3. นายเมธี ตันมานะตระกูล กรรมการ
Kabushiki Kaisha Kiroro Resort Development Co., Ltd. (บริษัทย่อยของ Kiroro Resort Holdings Co., Ltd.)

Kabushiki Kaisha Kiroro Resort Development ตั้งอยู่เลขที่ ITO ONE TEN Building 2F 5-1 Nishi 4-chome Kita 7-jo Kita-ku Sapporo, Hokkaido, Japan ได้รับการก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นเพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศญี่ปุ่น

ปัจจุบันทุนที่เรียกชำระแล้วของ Kabushiki Kaisha Kiroro Resort Development มีจำนวน 30 ล้านเยน โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 3,000 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้นเป็นของ Kiroro Resort Holdings คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

กรรมการของ Kabushiki Kaisha Kiroro Resort Development ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายเบนจามิน แลม ประธานกรรมการ
2. ดร.ธวัชชัย นาคะตะ กรรมการ
3. นายชายนิด อรรถญาณสกุล กรรมการ
4. นายวิทวัส วิภากุล กรรมการ
5. นายเอียน แม็คคินซี่ กรรมการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ยูนิลอฟท์ (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์)

เดือนตุลาคม 2556 บจ.ไบรท์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนได้ขายทรัพย์สินในโครงการยูนิลอฟท์ ศาลายา ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มูลค่ารวม 514 ล้านบาทให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ยูนิลอฟท์ที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด โดยมีรายละเอียดทรัพย์สินดังนี้

  1. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโครงการยูนิลอฟท์ ศาลายา โฉนดเลขที่ 15781
  2. อาคารและสิ่งปลูกสร้างโครงการยูนิลอฟท์ ศาลายา
  3. ระบบสาธารณูปโภค งานระบบ เฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องและจำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ในโครงการยูนิลอฟท์ ศาลายา

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ยูนิลอฟท์เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนและไม่กำหนดอายุโครงการมีทุนจดทะเบียน 515 ล้านบาท แบ่งเป็นจำนวนหุ้น 51,500,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาทโดยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ยูนิลอฟท์จดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556

ปัจจุบัน บริษัทได้ลงทุนหน่วยลงทุน คิดเป็นจำนวน 10,051,200 หน่วย หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 19.52 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ยูนิลอฟท์

กลุ่มธุรกิจค้าปลีก

บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

บมจ.วีรีเทล ตั้งอยู่เลขที่ 100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 17 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เดิมชื่อ บริษัท ไดโดมอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2544 และถือหุ้นสามัญร้อยละ 99.99 ของ บจ.เซ็นเตอร์พ้อยท์ ช้อปปิ้ง มอลล์ ซึ่งดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน และพื้นที่เชิงพาณิชย์และถือหุ้นสามัญร้อยละ 50 ของ บจ.ออลล์ ดิสเค้าท์ ซึ่งดำเนินธุรกิจพัฒนาและประกอบธุรกิจค้าปลีกต้นทุนต่ำรูปแบบใหม่

ปัจจุบัน บมจ.วีรีเทล มีทุนจดทะเบียน 4,761,824,999.40 บาท และ ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2,615,114,338.20 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,490,585,084 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.05 บาท บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 94.97

บมจ.วีรีเทล ได้เปิดโครงการศูนย์การค้าแบบเปิด (Open Shopping Complex) แล้ว ในรูปแบบของศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall) โซนตะวันตกของกรุงเทพมหานคร ภายใต้แบรนด์ เมโทร เวสท์ทาวน์

คณะกรรมการของบมจ. วีรีเทล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. ดร.ธวัชชัย นาคะตะ ประธานกรรมการ
2. นายชายนิด อรรถญาณสกุล กรรมการ และรองประธานกรรมการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายปราโมทย์ เริ่มยินดี กรรมการ
4. นายกัมพล ตติยกวี กรรมการ
5. นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายไชยกร บุญลพาภัทร์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายประสงค์ วรารัตนกุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นายวีระยุค พันธุเพชร กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : โดยดร.สมศักดิ์ โตรักษา ได้ลาออกจากการกรรมการ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทยังมิได้แต่งตั้งผู้ใดให้ ดำรงตำแหน่งแทน

บริษัท เซ็นเตอร์พ้อยท์ ช็อปปิ้ง มอลล์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน))

บจ.เซ็นเตอร์พ้อยท์ ช็อปปิ้ง มอลล์ ตั้งอยู่เลขที่ 100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 17 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าประเภทศูนย์การค้าและอาคารสำนักงานให้เช่า

บจ.เซ็นเตอร์พ้อยท์ ช็อปปิ้ง มอลล์ เป็นเจ้าของที่ดินและสิทธิการเช่าบริเวณถนนรัชดาภิเษกฝั่งตะวันออกบางส่วน ซึ่งมีแผนที่จะพัฒนาโครงการเป็นศูนย์การค้าแบบปิดและอาคารสำนักงานให้เช่า และต่อมาในเดือนสิงหาคม 2555 ได้เป็นเจ้าของสิทธิการเช่าบริเวณถนนรัชดาภิเษกฝั่งตะวันตก (ฝั่งตรงกันข้าม) โดยมีแผนพัฒนาเป็นศูนย์การค้าแบบปิด (Closed Shopping Center) เช่นเดียวกัน

ปัจจุบัน บจ.เซ็นเตอร์พ้อยท์ ช็อปปิ้ง มอลล์ อยู่ระหว่างการวางแผนก่อสร้างศูนย์การค้าแบบปิดภายใต้ชื่อ โครงการบางกอกมิดทาวน์ (เฟส 1) บนถนนรัชดาภิเษกฝั่งตะวันตก ต่อเนื่องจากการเข้าทำสัญญาเช่าช่วงที่ดินบนถนนรัชดาภิเษกฝั่งตะวันตก โดย ลักษณะของโครงการจะเป็นอาคารศูนย์การค้าแบบปิด 8 ชั้นบนพื้นที่ก่อสร้างกว่า 150,000 ตารางเมตร ภายในโครงการมีร้านค้าต่างๆอาทิเช่น เสื้อผ้า แฟชั่น ร้านอาหาร สินค้าไลฟ์สไตล์ ธนาคาร และสินค้าต่างๆ

กรรมการของบจ.เซ็นเตอร์พ้อยท์ ช็อปปิ้ง มอลล์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายชายนิด อรรถญาณสกุล กรรมการ
2. นายปราโมทย์ เริ่มยินดี กรรมการ
3. นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการ
4. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ กรรมการ
5. นางสาววิลาวัณย์ เหลืองนาคทองดี กรรมการ
บริษัท ออลล์ ดิสเคาท์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน))

บจ.ออลล์ ดิสเค้าท์ ตั้งอยู่เลขที่ 593-593/1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค์พัฒนาและประกอบธุรกิจค้าปลีกต้นทุนต่ำรูปแบบใหม่ มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,00,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) เรียกชำระร้อยละ 25 และ บมจ.วีรีเทล มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50

ปัจจุบัน ออลล์ ดิสเค้าท์ อยู่ระหว่างการจัดทำแผนธุรกิจ

กรรมการของบจ. ออลล์ ดิสเค้าท์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายชายนิด อรรถญาณสกุล กรรมการ
2. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ กรรมการ
3. นายพิศิษฐ์ ภูสนาคม กรรมการ
4. นางสาวโสพิศ ภูสนาคม กรรมการ
บริษัท รามอินทรา มอลล์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท มารียา สตัฟฟ์ จำกัด) (บริษัทย่อย)

บจ.รามอินทรา มอลล์ ก่อตั้งเมื่อปี 2547 ภายใต้ชื่อ บจ.มารียา สตัฟฟ์ โดยในเดือนสิงหาคม 2556 บริษัทได้เข้าลงทุนด้วยวิธีการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบจ.มารียา สตัฟฟ์ จากผู้ถือหุ้นเดิมในราคา 350 ล้านบาท ทำให้บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในบจ. มารียา สตัฟฟ์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมของบจ.มารียา สตัฟฟ์ ไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับบริษัท และการเข้าซื้อหุ้นของ บจ.มารียาสตัฟฟ์ เพื่อต้องการนำสิทธิการเช่าในที่ดิน บริเวณตำบล คลองกุ่ม อำเภอ บางกะปิ กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 34 ไร่ ซึ่งมีระยะเวลาเช่าตามสัญญาเช่าอายุ 30 ปี เริ่มตั้งแต่ 9 เมษายน 2556 ถึง 31 มีนาคม 2586 มาพัฒนาเป็นศูนย์การค้าซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาและพิจารณาการลงทุน

ในเดือนสิงหาคม 2557 บจ.มารียา สตัฟฟ์ ได้ต่ออายุสัญญาสิทธิการเช่าฉบับดังกล่าวเพิ่มอีก 3 ปี ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2586 ถึง 31 มีนาคม 2589 รวมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น บจ.รามอินทรา มอลล์ ในเดือนกันยายน 2557 ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2559 ได้ต่ออายุสัญญาสิทธิการเช่าฉบับดังกล่าวเพิ่มอีก 3 ปี ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2589 ถึง 31 มีนาคม 2592

บจ.รามอินทรา มอลล์ ตั้งอยู่เลขที่ 100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 17 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ปัจจุบัน บจ.รามอินทรา มอลล์ มีทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

กรรมการของ บจ.รามอินทรา มอลล์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายชายนิด อรรถญาณสกุล กรรมการ
2. นายปราโมทย์ เริ่มยินดี กรรมการ

กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง

บริษัท ยูแอนด์ไอ คอนสตรัคชั่น กรุงเทพ จำกัด (บริษัทย่อย)

บจ.ยูแอนด์ไอ คอนสตรัคชั่น กรุงเทพ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 100/89 อาคารว่องวานิช ชั้น 27 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ก่อตั้งเมื่อเดือน เมษายน 2554 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ทุนเรียกชำระแล้ว 100 ล้านบาท บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

วัตถุประสงค์เพื่อทำธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างและพัฒนา บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และ คอนโดมิเนียม ให้กลุ่มบริษัทเป็นหลักเป็นการรับงานก่อสร้างจากกลุ่มบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของโครงการโดยตรง เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานก่อสร้าง เน้นการจัดการเรื่องการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและ การหาบริษัทผู้รับเหมารายย่อยเพื่อเป็นการควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง และระยะเวลาก่อสร้างรวมถึง การควบคุมปริมาณ และ คุณภาพในการก่อสร้าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรรมการของ บจ.ยูแอนด์ไอ คอนสตรัคชั่น กรุงเทพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายสมบัติ บวรสมบัติ กรรมการ
2. นายกฤตภาส พงศ์ภัควัตร กรรมการ
3. นายประกิต ฤกษ์ปรีดาพงศ์ กรรมการ
4. นายพิพัฒน์ นิตยโกศล กรรมการ
บริษัท เพอร์เฟค พรีแฟบ จำกัด (บริษัทย่อย)

บจ.เพอร์เฟค พรีแฟบ ตั้งอยู่เลขที่ 100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 10 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ก่อตั้งเมื่อเดือนมิถุนายน 2554 มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ทุนเรียกชำระแล้ว 2.5 ล้านบาทเป็นบริษัทร่วมทุน โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 51 และ บจ.เซ็นเตอร์ ออฟ สแตนดาร์ด พรีคาสท์ ผู้ร่วมทุนซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และเคยเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปในการสร้างบ้านให้กับกลุ่มบริษัทมานานกว่า 5 ปี และไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49

วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการผลิต และ ประกอบติดตั้ง โครงสร้าง ระบบชิ้นส่วน สำเร็จรูป ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ บ้านพักอาศัย ทาวน์เฮ้าส์ และ รั้วโครงการ ชิ้นส่วนสำหรับคอนโดมิเนียม โดยนำระบบโรงงานมาใช้ เพื่อลดปัญหาแรงงานขาดแคลน ซึ่งบริษัทจะได้รับประโยชน์ ในด้านความชำนาญเฉพาะด้านและเทคโนโลยีพรีแฟบจากบริษัทร่วมทุนแห่งนี้ ปัจจุบันได้ดำเนินการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปให้กับโครงการของบริษัทโดยมีกำลังการผลิต ประมาณ 500 หลังต่อปี

กรรมการของ บจ.เพอร์เฟค พรีแฟบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายวิชาญ ศิริเวชวราวุธ กรรมการ
2. นายวรศักดิ์ จักราปิยะนันท์ กรรมการ
3. นายประกิต ฤกษ์ปรีดาพงศ์ กรรมการ
4. นายรุ่งโรจน์ สิงหถนัด กรรมการ
5. นายวิชยา วัฒนานุกิจ กรรมการ
6. นายภูวิทย์ แพงสุข กรรมการ
7. นายคงศักดิ์ แก้วสุริยธำรง กรรมการ

กลุ่มธุรกิจบริการและธุรกิจสาธารณูปโภค

บริษัท เพอร์เฟค สปอร์ตคลับ จำกัด (บริษัทย่อย)

บจ.เพอร์เฟค สปอร์ตคลับ ตั้งอยู่เลขที่ 100/52 อาคารว่องวานิช บี ชั้น 19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ก่อตั้งเมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ 2547 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 50 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 50 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

บจ.เพอร์เฟค สปอร์ตคลับ ประกอบธุรกิจบริหารพื้นที่สโมสรในโครงการต่างๆของบริษัทและบริษัทย่อย

กรรมการของบจ.เพอร์เฟค สปอร์ตคลับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายไพรัตน์ เสนาจักร์ กรรมการ
2. นายนันทชาติ กลีบพิพัฒน์ กรรมการ
3. นายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์ กรรมการ
4. นายกฤตภาส พงศ์ภัควัตร กรรมการ
บริษัท ยูนิลอฟท์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อย)

บจ.ยูนิลอฟท์ เซอร์วิส ตั้งอยู่ที่เลขที่ 100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 17 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ก่อตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท โดยมีบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2556 ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5,000,000 บาท โดยเรียกชำระร้อยละ 25 ของจำนวนทุนที่เพิ่ม หรือคิดเป็น 1,225,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว มูลค่า 1,325,000 บาท ปัจจุบัน บจ.ยูนิลอฟท์ เซอร์วิส เป็นผู้บริหารและจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทให้เช่าต่างๆ ของกลุ่มบริษัท

กรรมการของบจ. ยูนิลอฟท์ เซอร์วิส ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. นายศรัณยู อรรถญาณสกุล กรรมการ
2. นายณัฐพล สืบอ่ำ กรรมการ
3. นายปฐมภพ อินทร์บำรุง กรรมการ
4. นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ กรรมการ
5. นายเจมส์ สตีเวนสัน วอร์บอยส์ กรรมการ
บริษัท ที ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (บริษัทร่วมลงทุน : Joint Venture Company)

บจ.ที ยูทิลิตี้ส์ ตั้งอยู่เลขที่ 116/1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วมูลค่า 15 ล้านบาท บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 โดยประกอบธุรกิจร่วมทุนในบริษัทและโครงการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค เช่น ธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ และธุรกิจระบบน้ำประปา เป็นต้น

กรรมการของ บจ.ที ยูทิลิตี้ส์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1. ดร.พิจิตต รัตตกุล กรรมการ
2. นายชายนิด อรรถญาณสกุล กรรมการ
3. นายนพพล มิลินทางกูร กรรมการ
4. นางสาวอุนนดา พฤฒินารากร กรรมการ
5. นายนันทพล พัฒน์พงศ์พานิช กรรมการ